תקנון/תנאי שימוש - AnyStudio

ברוכות הבאות לאתר anystudio.co.il (להלן: "האתר") שיש בו את סטודיו האימונים anystudio (להלן: "הסטודיו") אשר בבעלות גריץ' בע"מ (להלן: "החברה") בכתובת הר דפנה 58, סביון, 5650312. 

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה, חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או מי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד החברה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטת החברה. השימוש בתכנים המוצגים באתר, בקורסים, ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על המשתמש בלבד.

במידה והתקנון ותנאי השימוש או מי מהם אינם מקובלים עליך, אינך מורשת לגלוש באתר, להתחבר אל סטודיו האימונים והמצורף לו ו/או לצפות בו ו/או לפעול על פיה ו/או לעשות בו כל שימוש.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש

בלשון נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד.

הגולשת מצהירה כי למיטב ידיעתה היא בריאה ו/או מסוגלת לבצע פעילות גופנית במאמץ וכי השתתפותה באימוני הסטודיו הינה באחריותה הבלעדית.

סטודיו הינה מוצר דיגיטלי כהגדרתו על פי חוק ולפיכך, לאחר הרכישה וקבלת התכנית לכתובת הדוא"ל אשר נמסרה על ידך בעת הרכישה, לא תהיה באפשרותך לבטל את עסקת הרכישה ו/או לדרוש החזר כספי כלשהו.

חברת גריץ' בע"מ ו/או כל צד שלישי מטעמם (להלן:" החברה"), זכאים באופן בלעדי לעשות כל שינויי בסטודיו ו/או בדפי הנחיתה שלה ו/או בדפי השיווק והפרסום שלה בכל עת, מכל סיבה ומבלי להודיע מראש ומבלי כל אחריות מצידה.

החברה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר המנוי לסטודיו בין אם להפחיתו ובין אם לייקרו ולבצע קידום מכירות ו/או מבצעים ו/או לתת הנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא לרבות זיכוי ו/או החזר כספי חלקי או מלא.

הסטודיו ותכניו הינם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או לפרסם ו/או להקרין ברבים ו/או להפיץ, כל חלק מהתכנית.

כל זכויות הקניין הרוחני בסטודיו לרבות שמה, התכנים שבו, עיצובו, עריכתו, יישומה וכל חומר אחר הכלול בה ו/או בחומר השיווקי ו/או פרסומי שלו, סימנייה המסחריים הרשומים והלא רשומים, הינם קניינה הבלעדי של החברה. הרוכשת מתחייבת שלא לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני כאמור.

התכנים בתכנית הינם לשימוש פרטי של הרוכשת ולא לשימוש מסחרי.

באחריות הרוכשת לדאוג לכך שכל מי שמטעמה ויש לו גישה לתכנית בדרך כלשהי, יתחייב גם הוא לתנאי התקנון והשימוש בתכנית.

באחריות הרוכשת לדאוג שיש באפשרותה להשתמש בכל אמצעי התקשורת דרכם ניתן לצפות ו/או לעשות שימוש בתכנית ו/או בליווי המקצועי.

העסקה היא עסקה בתשלומים.

העלות להצטרפות למסלול של 9 חודשים (ולימים אלו + 3 חודשים) היא 177*9 שזה 1593שח

העלות להצטרפות למסלול של 6 חודשים היא 177*6 שזה 1062 שח

והעלות להצטפרות למסלול של 3 חודשים הוא 197*3 שזה 591 שח

יודגש כי אין החברה מתחייבת להצלחה ו/או השגת תוצאות ו/או שיפור ביצועים בכל פעולה הקשורה באופן עקיף או ישיר לתכנית ו/או לרכישתה.

הודעת הביטול תהא בהודעה בכתב, וביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה לחברה, אלא אם קבע החבר מועד מאוחר יותר לביטול המנוי.

יש להודיע על הפסקת המנוי עד ה 24 לחודש על מנת לבטל את המנוי בחודש שלאחר מכן. תימסר ההודעה לאחר ה 22 לחודש, יסתיים המנוי במועד סיום חודש המנוי השוטף שלאחריו. כלומר, במידה ולקוח ביטל את המנוי ב 26 לחודש ינואר, הלקוח יהיה פעיל בחודש פברואר, ויהיה לא פעיל בחודש מרץ. תקופת ההודעה המוקדמת תחשב כתקופת חברות רגילה לכל דבר ועניין.

לידיעת הנרשמת מובא בזאת כי היה ותבקש לבטל את המנוי טרם סיום תקופת ההתקשרות, תחוייב הנרשמת במחיר מנוי חודשי מלא רטרואקטיבית בגין התקופה שטרם ביטול המנוי וכן בדמי טיפול בסך 70 שח. ״מחיר מנוי חודשי מלא״ - מחיר מנוי חודשי בודד כפי שהיה במועד תחילת המנוי ללא הנחות.

 הרוכשת תהא מנועה מלבוא בדרישה ו/או בטענה ו/או בתביעה כלפי החברה ביחס לאי שביעות רצון מהתכנית ו/או התכנים ו/או אי התאמה של התוצאות ו/או התכנים לציפיותיה שהיו לפני קבלת התכנית, במשך השימוש בתכנית ו/או אחריה ו/או בייחס לחומר שיווקי ו/או פרסומי.

לרשות הרוכשת מעמידה החברה דוא"ל לתמיכה בעניינים טכניים. החברה מתחייבת לתת מענה לכל פניה בהקדם האפשרי

הרוכשת מצהירה ומתחייבת כי לא תעביר לצד שלישי את שם המשתמש ו/או הסיסמה בין בתמורה ובין אם לאו, לא תמכור את הסיסמה לצד שלישי ולא תאפשר גישה לצד שלישי באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמה.

 עם רישומך לתכנית וכניסתך למאגר החברה, הינך נותנת הסכמתך לקבלת תכנים פירסומיים והחברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיה וכן יידע שיווקי ופרסומי באחד מאמצעי התקשורת שהחברה תמצא לנכון

הרוכשת מאשרת כי ידוע לה שאין החברה אחראית על הודעות ותכנים המועלים על ידי צדדים שלישיים כגון חברות קבוצות התמיכה האחרות ולפיכך לא תשא החברה ו/או מי מטעמה ו/או מיכל שחר בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לרוכשת ככל שייגרמו כתוצאה מהודעות המועלות על ידי צדדים שלישיים..

אני מצהירה ומתחייבת בזאת כי ביצוע האימונים שעל פי התכנית ו/או השתתפותי בהם, הינה באחריותי הבלעדית.

אני פוטרת בזאת את החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או את מיכל שחר כל צד שלישי כלשהו אשר דרכו הובאה התכנית לידיעתי ו/או דרכו רכשתי את התכנית, מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לי, ככל שייגרם, כתוצאה ו/או בקשר עם רכישתי את התכנית ו/או השתתפותי בה ו/או פעילותי בהתאם לתכנית. אני מתחייבת לשפות ולפצות את מיכל שחר ו/או גריץ׳ בע״מ

הרוכשת מתחייבת כי לפני התחלתה את תכנית האימונים, תיוועץ עם רופא המשפחה ו/או כל רופא אחר נוסף רלוונטי בהתאם למצבה הגופני, לגבי מצבה הבריאותי ויכולתה לבצע את תכנית האימונים. הרוכשת תקבל מאת הרופא אישור בכתב כי ביכולתה לבצע את תכנית האימונים ללא סייג

כל הזכויות שמורות לגריץ׳ בע״מ